הלא לארץ ישראל אתה הולך לא לשם תיקון הנשמה, לא לשם סיפוק אחד מאווייך, אלא לשם ארץ ישראל עצמה, לשם העם היהודי, שתחית ארץ ישראל צריכה להרימו משפלתו. יוסף טרומפלדור